Tigoonk –Թիկունք

Սիրելի Հայրենակիցներ,

Այս օրերին երբ մեծ եռանդով դիմաւորում ենք  2020 թւականը,  չ՛պիտի մոռանանք մեր հայրենակիցներին, որ ապրում են Հայաստանի հեռաւոր սահմանամերձ գիւղերում։

 

Տաւուշում հակառակորդի պարբերական կրակոցները դեռ շարունակւում են, յատկապէս տօնական օրերին աշխատելով կոտրել սահմանապահ գիւղացիների ուժեղ կամքը, ապրելու մեր պապենական հողերի վրայ:

 

Թաքստոց ծրագրի նպատակն է ստեղծել անվտանգ միջավայր, Տավուշի 15 ամենախոցելի սահմանամերձ գիւղերում: Ներկայիս անհրաժեշտ է Բերքավան գիւղում դպրոցի, մանկապարտեզի և բուժկենտրոնի խոցելի տարացքում կառուցել պաշտպանութեան պատ գնահատւած $2500×3, Կայանավան գիւղում կառուցել թաքստոց գնահատւած $21000,Կարմիր Ներքին Աղբիւր և Բերքաբեր  գիուղերի թաքստոցները կահաւորել, իւրաքանչիւրի ծախսը $2000 է։

 

Մեր հնարաորութեամբ, կարող ենք օգնել աւարտին հասցնել այս չորս գիւղերում թաքստոց ծրագրի իրագործումը, և թո’ղ մեր նւէրը ծառայի մեծ նպատակների։ Յաւելեալ տեղեկութիւնների կամ աջակցութեան համար օգտագործէք ներքոյ տւեալները։

 

 

Dear Compatriot

Whilst with much joy and enthusiasm we look forward to 2020 we shouldn’t forget our brothers and sisters who live in the border line villages of Armenia.

In Tavoosh, indiscriminate shootings from Azerbaijan continues and often intensifies during the festive days – hoping to break the morale of our guardian village people who are determined to stay in our ancestral land.

The shelter program is designed to deliver a safe haven for school children living in 15 of the most vulnerable border line villages of Tavoosh. The current need is in the Berkavan Village to build defensive walls in exposed parts of the school, kindergarten and the infirmary estimated $2500 x3, shelter in the Kayanavan estimated $21000 and to furnish Karmir Nerkin Aghbyoor and Berkaber village shelters each costing $2000.

With our resources those needs can be achieved. Let our small gift serve an important purpose this year and keep spirits alive by doing our share.  For more information see Tigoonk.org.

Donations by Pay Pal can be made via Tigoonk.org/donate

Cheques payable to “Tigoonk”, C/o  310 Empire Road, Perivale, UB67EA

Or by direct transfer to: Tigoonk, Lloyds Bank, Acc No: 26305460, Sort Code: 30 97 85