Some pictures featuring our recent pilgrimage of the Holy Land

Nazareth, Mary’s Well, according to Orthodox tradition the Angel appeared to Mary as she went to bring water.

“My visit to the Holy Land was a spiritual journey, both humbling and overwhelming. It was an incredible experience and one that I shall never forget.” Nadia Watkins 

Old city going to Holy Sepulcher

“My visit to the holy land made a lasting impression on me specifically the badarak. All believers should make the effort to visit the sites where Jesus lived preached and was crucified”.

Cana of Galilee where Jesus did the first miracle transferring water to wine.
St. James cathedral after the vesper

 

 

 

 

Mt Tabor, site of Transfiguration of Christ.
Արցունքներս աչքերս  աղօթներս շրթներես չտադրեցան յուզուած ան նկարագրելի հոգիով սրտով 

մտքով Աստծոյ հետ և ըզգալով 

ՅԻՍՈՒՍԻ ՏԱՌԱՊԱՆՔԸ և ՉԱՐՉԱՐԱՆՔԸ։

  Նմանապես   զգալով մայրական սերը 

և վշտութիւնը 

Տեսնելով իր զաւակի չարչարանքը և մահը։ 

Սրտիս երակներուն մեջ 

Միայն ՍԵՐԻ աերիւն  կը հոսեր

Աստծուս շատ մօտիկ
Hroosh Aharon
At the Armenian Seminary in front of Genocide memorial
See of Galilee
Java, near St. Nicholas Armenian church, behind Mediterranean See
Bethlehem, yard of the Church of Nativity
Mt of Temptation
a pilgrim on the mount of Tabor
Bethlehem, Shepherds fields
At the hotel during the spare time
Basilica of Nativity before midnight service
Virgin Mary’s Tomb with Bishop Vahan of France
Dead see
with His Beatitude Patriarch Manuokian