How to say the Grace in the Armenian Tradition

How to say the Grace in the Armenian tradition 

Armenian Tradition of prayer before & meals

The priest or a senior member of the family says:

O Christ our God, bless this food and this drink of your servants with a spiritual blessing, and make us healthy in soul and body; so that as we enjoy the food our bodies require in the modesty appropriate to our religious calling, we may share in your infinite blessings, and in the kingdom of heaven, together with all your saints.  So  that  in  thanksgiving, we may glorify you, with the Father and with the all-holy Spirit, now and always and unto the ages of ages. Amen.

All respond:

Let us eat this meal in peace, which the Lord has given us as a gift.  Blessed is the Lord for all his gifts. Amen.

Սեղանի ավագը արտասանում է՝

Օրհնեա, Քրիստոս աստուած մեր, հոգեւոր օրհնութեամբ զկերակուրս և զըմպելիս ծառայից քոց. եւ շնորհեա առողջութիւն հոգւոյ եւ մարմնոյ։ Որպէս զի կրօնաւորական պարկեշտութեամբ վայելելով ի մանմնաւոր պիտայիցս՝ անանց բարեացդ եւ երկնից արքայութեանդ հաղորդս լիցուք ընդ ամենայն սուրբս քո։ Եւ գոհութեամբ փառաւորեսցուք զքեզ ընդ հօր եւ ամենասուրբ հոգւոյդ. այժմ և միշտ և յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Ապա բոլորը՝

Ճաշակեսցուք խաղաղութեամբ զկերակուրս որ պարգեւեալ է մեզ ի Տեառնէ. օրհնեալ է Տէր ի պարգեւս իւր. Ամէն։

Prayer After Meals

 The priest or a senior member of the family says:

Glory to you, Lord. Glory to you, King of glory, for you have given us the food of joy and have filled our hearts out of the fullness of your all-satisfying mercy. Fill us now with your Holy Spirit, so that we may please you and not be ashamed. For you will come and reward us each according to our deeds. And you are worthy of glory, dominion and honor, now and always and unto the ages of ages. Amen.

 

All respond:

May Christ our God, who has fed us and filled us, make the fullness of this table constant and abundant. Glory to him forever. Amen.

Սեղանի ավագը արտասանում է՝

Փառք քեզ, տէր, փառք քեզ, թագաւոր փառաց, որ ետուր մեզ կերակուր ուրախութեան, եւ լցուցեր զսիրտս մեր ի լիութենէ ամենաբաւական ողորմութեան քոյ. լցո եւ այժմ զմեզ հոգւովդ քով սրբով. որպէս զի գտցուք առաջի քո հաճոյք եւ մի ամաչեցեալք. զի դու գաս եւ հատուցանես իւրաքանչիւր ըստ գործս իւր. եւ քեզ վայել է փառք իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն։

Ապա բոլորը՝

Զլիութիւն ի վերայ սեղանոյս անյատ եւ աննուազ արասցէ Քրիստոս

Աստուած մեր, որ զմեզ կերակրեաց եւ լիացոյց. նմա փառք յաւիտեանս. Ամէն։