Spiritual Journey through the Bible: «Ուր երկու կամ երեք հոգի հաւաքուած լինեն իմ անունով, այնտեղ եմ ես, նրանց մէջ» The Primate, is launching a new program of weekly Bible studies (every Wednesday) for the faithful