Events

Our benefactors and supporters

We are grateful to the generous donors who enabled us to serve our community. The Primate and the Diocese of the Armenian Church of Great Britain and the Republic of Ireland are grateful to all

Article

Annual Advent Appeal

Annual Advent Appeal Dear brothers and sisters in Christ, ,   Annual Advent Appeal: At this most festive season of the year, I greet you with Christ’s love and hope that you and your family

Article

Why Should I support my Church?

Important Communication to the UK Armenian Community At the annual meeting of the Armenian Church Trust (ACT) on Monday 2 December, the activities of the Armenian Church in the United Kingdom were presented, many already

Article

Առաջնորդի տարեկան հաշուէտւութիւն, 2019

«Ինչ որ անէք, արէք սրտա՛նց, որպէս թէ Տիրոջ համար էք անում եւ ոչ թէ՝ մարդկանց համար» (Կող. 3:23): Սուրբ Ծննդեան այս ուրախալից շրջանում նախ եւ առաջ գոհութիւն եմ յայտնում մեր Տիրոջը, որ Իր առատ օրհնութիւններով

Article

Primate’s Annual Report, 2019

“Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters” (Colossians 3:23)   At this joyous Advent season, first, I thank our Lord for granting us